Klimaatverandering

PRW klimaatverandering

Hier doen we het VooR!

Op de langere termijn gaat klimaatverandering een steeds grotere invloed uitoefenen op natuurwaarden, waterveiligheid en menselijk medegebruik in de Waddenzee en de Waddenregio eromheen. Door het in kaart brengen van de meest waarschijnlijke scenario’s en belangrijkste aandachtsgebieden kunnen we daarna, samen met alle betrokken partijen in het Waddengebied, de benodigde maatregelen gaan plannen.

Om dit doel te bereiken werkten we in 2020 aan:

Strategieontwikkeling klimaat voor beleid en beheer

project in het kort

In de vorige periode is, in samenwerking met de Waddenacademie, al veel kennis bijeengebracht. In deze derde programmaperiode vullen we dat aan met nieuwe inzichten. Met die informatie kunnen de opdrachtgevers de belangrijkste aandachtsgebieden selecteren. Om zo te komen tot een gezamenlijke strategie voor korte termijn (2030) en lange termijn (2050) voor toekomstig beleid en beheer van de Waddenzee. Met in 2021 een Waddengericht actieplan voor klimaatadaptatie met de bijbehorende community.

dit hebben we gedaan

Samen met de Waddenacademie gaven we Deltares opdracht om te onderzoeken hoe de zeespiegelstijging doorwerkt in het Waddengebied. Hoofdconclusie is dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust vooralsnog niet sterk versnelt, dus ook niet in de Waddenzee. Dat betekent onder andere dat de bodem van de Waddenzee in de komende decennia waarschijnlijk blijft meestijgen met de zeespiegel. Deze bevinding is van belang voor het thema ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’. De adaptatie van de kustverdediging aan de – op de langere termijn wel degelijk optredende –  zeespiegelstijging, is input voor het thema ‘Randen van het Wad’. We werken samen met het Global Centre on Adaptation aan de klimaatadaptatieweek en de Summit in januari 2021.

In opdracht van PRW bracht de Waddenacademie op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties in kaart wat de klimaatverandering betekent voor vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische Flyway. Lees onder het thema Vogels over de uitkomsten van deze literatuurstudie. In februari deden we mee aan de trilaterale Climate Vulnerability Index (CVI)-workshop, georganiseerd door het Common Wadden Sea Secretariat. Kernbevinding is dat, naast zeespiegelstijging, de temperatuurstijging van water en atmosfeer urgente bedreigingen van de natuurwaarden van de trilaterale Waddenzee vormen. Al met al bleek dat op het terrein van klimaatverandering een grote lacune in kennis en kennis-programma’s bestaat, vooral waar het de gevolgen van temperatuurstijging betreft. Mede hierdoor zijn beheer en beleid hier ook nog niet op ingesteld. Daarom startten we in de 2e helft van 2020 de beheer- en beleidsverkenning ‘Klimaatverandering Waddenzee/Grote Wateren’.

dit hebben we in 2020 bereikt

In 2020 ontstond, mede door de verkenning, een breder bewustzijn onder betrokken experts, natuurbeschermingsorganisaties, beheerders en beleidsmakers over de diverse gevolgen van klimaatverandering. Maar deze blijven om aanhoudende actie vragen, vanwege de brede betekenis voor kennis, beheer en beleid. En ook in verband met noodzakelijke transities in het Waddengebied, zoals het mobiliteitssysteem. Daarom wordt de Verkenning ‘Klimaatverandering Waddenzee/Grote Wateren’ voortgezet in 2021, uitmondend in een rapport dat in de 1e helft van 2021 gereed moet zijn. Dit rapport gaan we bespreken met een breed samengestelde groep betrokkenen, waardoor ook de beoogde community vorm krijgt.

Waar zeespiegelstijging een serieuze bedreiging is die zich voordoet op tijdschalen van decennia, kan toename van de frequentie en duur van hittegolven een onmiddelijkere bedreiging voor vogels in de Waddenzee zijn.” – Jeroen Reneerkens, in rapport Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied, maart 2020